Käyttöehdot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Valonnopea Oy:n asiakkailleen toimittamiin web tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat voimaan 1.5.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi.
Sopimus on Valonnopea.fi:n ja asiakkaan välinen. Asiakkaan tulee pitää kaikki sopimukseen, palveluun ja hinnoitteluun liittyvä luottamuksellisena. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan palveluksessa olevat tahot, kuten alihankkijat ja työntekijät, noudattavat Valonnopea.fi:n sopimusehtoja.

2. Sopimuksen syntyminen
Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja Valonnopea Oy on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään sähköpostitse Valonnopea Oy:n tai jälleenmyyjän toimesta.

3. Sopimuksen siirtäminen
Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Valonnopea Oy:n kirjallista lupaa. Valonnopea Oy:llä on oikeus siirtää sopimus ja palvelut kolmannelle osapuolelle. Valonnopea.fi varaa myös oikeuden muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

4. Sopimuskauden pituus
Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua, mikäli sitä ei ole erikseen kirjallisesti irtisanottu.

5. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen
Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen laskutuskauden loppua. Asiakkaalla on oikeus myös purkaa sopimus irtisanomisaikaa huomioimatta, jos sovittuja palveluja ei voida tarjota Valonnopea.fiin osalta. Tämä ei koske kuitenkaan satunnaisia katkoksia, jotka johtuvat Valonnopea Oy:n Internetyhteydentarjoajasta, huoltotoimenpiteistä, laiteviasta tai Force Majeure-tapauksista (luonnonmullistukset jne.).
Valonnopea Oy:llä on oikeus irtisanoa asiakkaan palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida jatkaa jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi. Jos Valonnopea Oy irtisanoo sopimuksen ilman, että asiakas on rikkonut sopimusehtoja, korvataan asiakkaalle tällöin käyttämättä jääneen ajan palvelumaksut.
Valonnopea Oy:llä on oikeus sulkea tai irtisanoa palvelu myös, jos asiakas ei ole maksanut laskuaan eräpäivään mennessä tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, rikkoo lakia, asiakastiedot eivät ole oikeat tai asiakas ei ole tavoitettavissa antamistaan yhteystiedoista.

6. Palvelun toimittaminen
Valonnopea Oy toimittaa palvelun maksun vastaanottamisen jälkeen. Osa tilauksesta, kuten verkkotunnusten rekisteröinti tai siirto, voi myöhästyä Valonnopea Oy:stä riippumattomista syistä.

6.1. Verkkotunnuksien rekisteröinti
Valonnopea Oy rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen mukaan. Verkkotunnus rekisteröidään, kun laskusta on maksu vastaanotettu. Verkkotunnukset rekisteröidään kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalveluiden kautta, jolloin asiakas tilatessaan hyväksyy Valonnopea Oy:n yleiset sopimusehdot, verkkotunnusrekisterien käyttöehdot ja vastaa omasta käyttöoikeudestaan verkkotunnukseen. Tilauksen suoritettuaan asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tilaamaansa verkkotunnusta.

7. Palvelun sisältö ja muutokset
Valonnopea Oy varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta Valonnopea Oy varaa myös oikeuden tehdä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, tiedottamatta niistä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan hinnaston mukaisesti. Mikäli asiakkaan sivusto on liikennemäärältään ja/tai kuormitukseltaan normaalista suuresti poikkeava, pidätämme oikeuden rajoittaa liikennettä ja/tai kuormitusta tai tarkistaa perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Kuormitus koskee myös liiallista prosessorin käyttöä.

8. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Levytilalla säilytettävä materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Palvelimien käyttö laittomaan toimintaan on siis ehdottomasti kielletty. Valonnopea Oy pidättää oikeuden poistaa asiakkaan levytilalla sijaitsevaa materiaalia, mikäli katsoo sen rikkovan sopimusehtoja. Mikäli sopimusehtoja on rikottu tai asiakas käyttäytyy epäsopivasta Valonnopea Oy:n henkilökuntaa kohtaan, asiakkaalta voidaan välittömästi poistaa oikeudet palvelimille. Palvelintila on asiakaskohtainen. Näin ollen levytilan sekä palvelun mukana saatavien sähköpostiosoitteiden jälleenmyynti tai luovuttaminen (kolmansille osapuolille) on kielletty ilman erillistä sopimusta Valonnopea Oy:n kanssa. Palvelimen sisäiset murtautumisyritykset ja mahdollisten turvallisuusrajoitusten kiertäminen on kielletty. Käyttäjän tulee ilmoittaa Valonnopea Oy:n asiakaspalvelulle palvelimesta mahdollisesti löytyvistä tietoturvaaukoista. Asiakkaalla on oikeus pitää kolmansien osapuolien mainoksia kotisivuillansa. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua roskapostin lähettämiseen. Asiakas on velvollinen vastaamaan täysimääräisesti kaikista vahingoista, joita hänen käyttäjätunnuksellaan on aiheutettu Valonnopea Oy:lle tai kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen itse huolehtimaan että käytössä oleva ohjelmisto on ajantasalla (esimerkiksi virustorjunta). Valonnopea Oy ei vastaa mistään asiakkaan käyttämästä ohjelmasta. Tiedotteet ja uudet sopimusehdot julkaistaan Valonnopea Oy web-sivuilla. Asiakas on velvoitettu lukemaan ne ja hyväksymään mahdolliset uudet sopimusehdot.

9. Käyttäjätunnukset ja salasanat
Asiakas on vastuussa siitä, että käyttäjätunnus ja salasana eivät päädy kolmansille osapuolille. Asiakas vastaa itse kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella tehdyistä asioista ja väärinkäytöksistä. Asiakas on myös velvollinen vastaamaan käyttäjätunnuksensa aiheuttamista korjaus- ja mahdollisista tutkintakuluista.

10. Asiakastiedot
Asiakkaan tulee ilmoittaa Valonnopea Oy:lle oikeat asiakastiedot. Palvelu voidaan sulkea tai tilaus peruuttaa, mikäli asiakastiedot eivät ole oikein. Mahdollisista tietojen muutoksista tulee asiakkaan ilmoittaa mahdollisimman pian.

11. Palvelussa esiintyvät virheet ja mahdolliset hyvitykset
Palvelussa katsotaan esiintyvän virhe, jos se poikkeaa palvelukuvauksesta ja haittaa palvelun käyttöä olennaisesti. Valonnopea.fi ei kuitenkaan vastaa kolmannen osapuolen ohjelmistoista tai niiden virheistä. Valonnopea Oy:n tarjoamien palveluiden virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Valonnopea Oy varaa kuitenkin oikeuden olla korjaamatta virhettä, mikäli se aiheutuu asiakkaan omasta toiminnasta. Palvelu voidaan keskeyttää korjauksen ajaksi. Virheen esiintyessä Valonnopea Oy on velvollinen korvaamaan korkeintaan kuluvan kuukauden palvelumaksut.

12. Laskutus
Asiakas maksaa Valonnopea Oy:lle palvelusta tilauksen yhteydessä saadun laskun sekä on velvoitettu maksamaan laskutuskauden päättyessä saamansa uuden laskun, mikäli asiakas ei ole perunut palvelua ennen irtisanomisaikaa. Asiakkaan tulee maksaa lasku eräpäivään mennessä.
Valonnopea Oy varaa oikeuden muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä etukäteen. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu ennen uutta laskutuskautta (jolloin uudet hinnat tulevat voimaan).
Valonnopea Oy voi sulkea palvelun, mikäli sitä ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tällöin voidaan myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei ole suoritettu heti huomautuksen jälkeen. Viivästyneistä maksuista voidaan periä viivästysmaksu, sekä korko. Myös palvelun uudelleen avaamisesta voidaan periä suljetun palvelun avausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan maksujensa laiminlyönnistä aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot (sekä mahdolliset oikeudelliset kulut).